เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว
นางสาวรัชนีกร มีของ
ชื่อเล่น มิ้นท์
วันเกิด 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2537
คติประจำใจ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
คบ.1 ภาษาอังกฤษ หมู่ 2
รหัสประจำตัวนักศึกษา 564102098